Regulamin Sklepu Internetowego


Sklep internetowy professor-why.pl jest prowadzony pod adresem www.professor-why.pl przez:

Professor Why S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego - rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000449845, , posiadającą numer identyfikacyjny REGON 221829233, NIP 5842730434, o kapitale zakładowym 114 450 zł (w całości wpłaconym), (dalej: „Spółka”).

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

 • Sklep Internetowy professor-why.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.professor-why.pl
 • Gra Professor Why – gra komputerowa dostarczana na płycie DVD wraz z kodem aktywacyjnym sprzedawana w Sklepie Internetowym professor-why.pl.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego professor-why.pl.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego professor-why.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego professor-why.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym professor-why.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego professor-why.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego professor-why.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego professor-why.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego professor-why.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 4. Sprzedaż i dostawy asortymentu Sklep Internetowego professor-why.pl mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Transferuj.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP 7773061579, REGON 300878437, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym 4.798.500,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.798.500,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://transferuj.pl/umowy.html.
 

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego professor-why.pl

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym professor-why.pl poprzez wypełnienie formularza, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie dokonując akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego professor-why.pl oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Klient, po dokonaniu zamówienia, otrzyma unikalny odnośnik, który zawiera informację z podsumowaniem i statusem zamówienia w Sklepie Internetowym professor-why.pl.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego professor-why.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem adresu mailowego : zamowienia@professor-why.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym professor-why.pl W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym professor-why.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego professor-why.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego professor-why.pl:
  • a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • b) zawierają koszty dostawy na terenie Polski;
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego professor-why.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • a) zarejestrować się do Sklepu Internetowego professor-why.pl;
  • b) wybrać liczbę sztuk każdego produktu będącego przedmiotem zamówienia;
  • c) wybrać sposób dostawy (o ile dostępny jest więcej niż jeden);
  • d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  • f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • g) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
 3. Opłacić zamówienie z góry za pomocą e-przelewu za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Transferuj.pl.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z adresem zamowienia@professor-why.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem przez podmiot realizujący płatności (TRANSFERUJ.PL). Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

§7 Czas realizacji zamówień

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego professor-why.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta i zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z § 10 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia z prośbą o decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo:
  • a) częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  • b) anulowania całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu;
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§8 Warunki reklamacji

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się na adres mailowy: zamowienia@professor-why.pl.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym professor-why.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym professor-why.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, Ebooków w postaci plików, Utworów mp3, Albumów mp3, Gier Cyfrowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§10 Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:
  • a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  • c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.

§11 Prawa autorskie Gry Professor Why

 1. Gra Professor Why oferowana przez Sklep Internetowy professor-why.pl jest objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm. ) i może być używana wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient ma prawo korzystać z Gry Professor Why wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Gry Professor Why innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • a) rozpowszechniania Gry Professor Why;
  • b) utrwalania lub zwielokrotniania Gry Professor Why w celu jej rozpowszechniania;
  • c) komercyjnego wykorzystywania Gry Professor Why w jakikolwiek sposób.
 4. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Gry Professor Why w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

§12 Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym professor-why.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Professor Why S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@professor-why.pl lub telefonując pod numer: +48 58 500 80 56.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta lub osób trzecich); marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.
 7. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze), podmiotą prowadzącym działalność pocztową lub kurierską); stronom trzecim - w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres:
  • a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
  • b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  • c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie dziesięciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  • d) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
  • e) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na Twój wniosek, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 11. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 14. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Więcej informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w Polityce prywatności znajdującej się pod następującym linkiem: www.professor-why.pl/polityka_prywatnosci/
 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego professor-why.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego professor-why.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego professor-why.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego professor-why.pl.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o z dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego professor-why.pl. używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym professor-why.pl.. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy professor-why.pl. korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego professor-why.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego professor-why.pl. zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.